Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby ulatwic uzytkownikom korzystanie z niej.
Poruszajac sie po naszej witrynie wyrazasz zgode na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityka dotyczaca plików cookie.
Zgadzam sie Dowiedz sie wiecej
(89) 678 80 80 sklep@select.pl Klub zakupowy Zamówienie Śledź nas na Facebooku

Regulamin

Definicja pojęć

Formularz - formularz zawarty w Katalogu, pozwalający na złożenie Zamówienia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Katalog - katalog Towarów dystrybuowany przez Sprzedawcę.

Klient - osoba fizyczna, w tym także Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Sprzedawca - Select Mailorder spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 340, 80-125 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351529, wysokość kapitału zakładowego 1 823 800 złotych, regon: 142349014, NIP: 5252475716, e-mail in-fo@select.pl, tel. 89 678 80 80, faks 89 678 80 88.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Katalogu, mogąca być przedmiotem Umowy, w oparciu o złożone przez Klienta Zamówienie.

Umowa - umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, której warunki określone zostają mocą niniejszego Regulaminu.

Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Zamówienie - oświadczenie Klienta wskazujące na wolę dokonania zakupu Towaru, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Przyjmowanie i realizacja Zamówień

Sklep internetowy www.select.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów) umożliwiającą Klientowi zapoznanie się z Towarem oferowanym przez Sprzedającego (w szczególności jego opisem, dostępnością oraz ceną), zakupem Towaru oraz zamieszczeniem treści na zasadach regulowanych niniejszym regulaminem. Korzystanie z platformy teleinformatycznej www.select.pl możliwe jest za pomocą wszystkich urządzeń elektronicznych podłączonych do sieci internetowej, wyposażonych w przeglądarkę internetową, obsługującą technologię cookies i JavaScript.

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Katalogu. Sprzedawca, według własnego uznania, dystrybuuje Katalogi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy Klient uprawniony jest do złożenia Zamówienia na wybrany przez siebie Towar, w jeden z następujących, wybranych przez siebie sposobów porozumiewania się ze Sprzedawcą:

  • poprzez stronę www.select.pl
  • telefonicznie pod numerem (89) 678 80 80 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00
  • wypełniając Formularz oraz (po jego wycięciu z Katalogu) wysyłając go na adres: Select Mailorder sp. z o.o. ul. Kartuska 340, 80-125 Gdańsk.
  • wysyłając faks na numer (89) 678 80 88
  • wysyłając e-maila na adres sklep@select.pl

Poza wskazanymi w zdaniu poprzednim sposobami porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest również do porozumiewania się ze Sprzedawcą za pomocą:

  • e-maila wysyłanego na adres info@select.pl
  • listów wysyłanych na adres: Select Mailorder sp. z o.o. ul. Kartuska 340, 80-125 Gdańsk.

Składając Zamówienie Klient musi podać swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (na ten adres Towar zostanie dostarczony), numeru telefonu; pięciocyfrowy numer każdego Towaru; ilość Towarów. W ramach jednego Zamówienia Klient może dokonać zakupu dowolnej ilości Towarów. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

W przypadku zamówienia poprzez stronę internetową www.select.pl lub mailowo Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Zamówienia składane telefonicznie pod numerem (89) 678 80 80 są rejestrowane i ich zapis stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy. Zamówienia składane poprzez formularz z katalogu rejestrowane są w systemie teleinformatycznym Select Mailorder sp. z o.o. Na każdym etapie realizacji zamówienia Klient ma dostęp do bieżących informacji nt. zamówienia i treści Umowy poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową. Razem z towarem Klient otrzymuje oryginał Umowy.

Ceny Towarów oraz koszty ich dostawy i czas realizacji Zamówienia

Ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Z oferty na zakup Towaru z okładki w cenie promocyjnej 1,00 zł mogą skorzystać tylko ci Klienci, którzy zamówią Towary o łącznej wartości minimum 50 zł. Koszt dostawy nie wlicza się w wartość Towarów. Jeżeli z faktem dokonania zakupu określonego Towaru wiążą się możliwości uzyskania dodatkowych rabatów, informacje o tym zostaną zamieszczone w Katalogu. W jednym zamówieniu może znaleźć się tylko jeden produkt promocyjny (w cenie 1 zĘ). Płatność za zakup Towaru możliwa jest za pobraniem lub przy składaniu zamówienia przez stronę internetową www.select.pl za pośrednictwem serwisu przelewy24. Koszt dostawy Towaru wynosi 15,00 złotych (wraz z VAT) za każde Zamówienie, niezależnie od tego ile Towarów w ramach jednego Zamówienia zakupi Klient. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Podana w Katalogu cena stanowi całkowitą cenę towaru.

Sprzedawca dostarczy Towar na adres wskazany w Zamówieniu w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego. Dostawa Towaru realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.

Reklamacja i odstąpienie od Umowy

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w szczególności w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

Wada fizyczna Towaru polega w szczególności na niezgodności Towaru z Umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel Umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Zwrot produktów sprzedawanych jako Zestawy Niespodzianki może nastąpić tylko w całości. Wszystkie Towary wchodzące w skład Zestawu Niespodzianki muszą być zwrócone jednocześnie.

Klient uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Według ww. zasad Konsument, w wypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę, może wystąpić do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Organizowane są one przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Aby rozpocząć postępowanie przes SPSK wymagana jest zgoda obu stron sporu. Po uzyskaniu zgody należy złożyć wniosek w odpowiednim terenowo oddziale WIIH, postępowanie jest bezpłatne.

Klient może również skorzystać z bezpłatnych porad prawnych lub pomocy prawnej udzielanej przez powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów (których biu-ra znajdują się w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym), Federację Konsu-mencka i organizacje konsumenckie lub prawników Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (odpowiadających na pytania pod nr 800 889 866 lub adresem mailowym porady@dlakonsumentow.pl).

W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do niej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny, wysyłając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient realizujący uprawnienia wynikające z Rękojmi lub Reklamacji dostarcza Towar Sprzedawcy na adres Select Mailorder sp. z o.o. ul. Kartuska 340, 80-125 Gdańsk. Jeżeli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie dla klienta otrzyma on zwrot kosztów wysyłki towaru do Sprzedającego. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz reklamacje należy wysłać na adres: Select Mailorder sp. z o.o. ul. Kartuska 340, 80-125 Gdańsk. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy, szczególnie w przypadku, gdy przedmiotem Umowy są: Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy Select Mailorder sp. z o.o. ul. Kartuska 340, 80-125 Gdańsk. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w takim przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku reklamacji, wynikającej z niezgodności otrzymanego przez Konsumenta towaru z Umową sprzedaży Konsument zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy drogą telefoniczną, mailową lub listowną. Na podstawie zgłoszenia błędu w realizacji umowy ustalone zostaną z Konsumentem kolejne działania, mające na celu jak najszybsze wykonanie postanowień Umowy sprzedaży.

W przypadku reklamacji, wynikającej z niezgodności otrzymanego przez Konsumenta Towaru z Umową sprzedaży, gdy wina leży po stronie Sprzedającego (np. zle naliczona ilość Towarów, cena Towarów bądz Towar inny niż zamówiony) Konsument zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą drogą telefoniczną, mailową lub listowną. Na podstawie zgłoszenia błędu w realizacji Umowy ustalone zostaną z Konsumentem kolejne działania, mające na celu jak najszybsze wykonanie postanowień Umowy sprzedaży. Tryb postępowania uzależniony jest od rodzaju zaistniałej niezgodności stanu rzeczywistego z Umową. Kosztami tych działań zostanie obciążony Sprzedający.

Ochrona danych osobowych

Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez Klienta danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia oraz w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca nie świadczy żadnych usług posprzedażowych ani nie udziela gwarancji na Towar. Z uwagi na wymóg wynikający z postanowień Ustawy, obligujący Sprzedawcę do wskazania czasu trwania Umowy, Sprzedawca informuje, że Umowa jest umową sprzedaży, tworzącą stosunek prawny uregulowany obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem – z tych też względów nie ma minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy. Konsument nie jest zobowiązany do złożenia żadnych kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spraw związanych z Zamówieniami przez Internet oraz spraw technicznych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Regulamin zamieszczony jest w Katalogu. Sprzedawca nie jest stroną żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

Informujemy też, że umieszczanie na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Zastrzegamy sobie prawo do moderowania, usuwania i nie zamieszczania opinii obraźliwych, anonimowych (bez poprawnego adresu e- mail), itp.

Załącznik

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Select Mailorder spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 340, 80-125 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351529, wysokość kapitału zakładowego 5000 złotych, regon: 142349014, NIP: 5252475716, adres e-mail info@select.pl, faks (89) 678 80 88.
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów ______________________________
- Data zawarcia umowy ________________
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _________________________
- Adres konsumenta(-ów) ____________________________
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ______________________
- Data__________________________
*) Niepotrzebne skreślić.
 

Czekamy na Twoje zamówienia!